06-11-2018 - 10:59

Thông báo về việc nghiệm thu giáo trình đã đăng kí biên soạn năm 2017 và 2018

Kính gửi:

            - Thủ trưởng các đơn vị;

            - Chủ biên biên soạn giáo trình năm 2017 và 2018.

Căn cứ công văn số 368/TB-ĐHSP, ngày 15/5/2017 về việc thông báo kết quả tuyển chọn danh mục Giáo trình, Tài liệu tham khảo Trường Đại học Sư phạm năm 2017.

Căn cứ công văn số 02/TB-ĐHSP, ngày 03/01/2018 về việc thông báo kết quả tuyển chọn danh mục Giáo trình, Tài liệu tham khảo Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm 2018.

Nhà trường thông báo kế hoạch nghiệm thu giáo trình được phê duyệt thực hiện trong năm 2017 và 2018 như sau:

1. Thời gian dự kiến nghiệm thu giáo trình: từ ngày 01/12 đến 25/12/2018.

2. Hồ sơ nghiệm thu bao gồm:

- Đơn xin đề nghị nghiệm thu giáo trình cấp trường.

- Hồ sơ thẩm định đề cương chi tiết của giáo trình (bao gồm: Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đề cương chi tiết, Phiếu đánh giá đề cương chi tiết: mẫu G7, Biên bản thẩm định đề cương chi tiết: mẫu G6).

- Hồ sơ nghiệm thu giáo trình cấp khoa (Bao gồm: Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu cấp khoa, Phiếu đánh giá nghiệm thu: mẫu G9, nhận xét của 2 phản biện và Biên bản nghiệm thu giáo trình cấp khoa: mẫu G8).

Đề nghị các chủ biên giáo trình khẩn trương hoàn thành giáo trình để nghiệm thu đúng thời gian quy định.

Thông tin chi tiết xin xem ở tệp đính kèm: TB_NT_GT.pdf.

Trân trọng./.

. . . . .
Loading the player...