04-06-2019 - 14:30

Thông báo về việc tham dự xét tặng giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Bộ năm 2019

 Kính gửi: 

                  -Thủ trưởng các đơn vị;

                  -Giảng viên hướng dẫn đề tài sinh viên NCKH tham dự xét thưởng.

Thực hiện công văn số 1124/BGDĐT-KHCNMT ngày 22/3/2019 về việc tham dự xét tặng giải thưởng "Sinh viên NCKH cấp Bộ năm 2019";

Nhà trường Thông báo đến các đơn vị và các giảng viên hướng dẫn có đề tài được chọn tham dự giải thưởng trên các nội dung, thể lệ, thông tư quy định về việc tham dự xét giải thưởng sinh viên NCKH cấp Bộ năm 2019.

Kính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị và các Giảng viên thuộc thành phần triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

Danh sách đề tài được đính kèm theo công văn này.

Trân trọng./.

CV tham du SVNCKH cap Bo 2019.zip

. . . . .
Loading the player...