21-05-2018 - 14:50

Thông báo Về việc tổ chức Giải thưởng "Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học" năm 2018

Căn cứ Thông tư số 11/2017/TT-BGDDT ngày 5/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng  "Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học" (sau đây gọi là Giải thưởng) . Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Biểu dương thành tích xuất sắc và khuyến khích  tham gia hoạt động NCKH và Công nghệ của giảng viên trẻ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội, phát triển và bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học.

2. Yêu cầu đối với công trình tham gia xét tặng Giải thưởng

Công trình tham gia xét tặng Giải thưởng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  1. Mỗi công trình do một hoặc nhiều giảng viên trẻ thực hiện nhưng phải có một người chịu trách nhiệm chính, tổng số người tham gia thực hiện không quá 09 (chín) và có ít nhất 50% số người tham gia là giảng viên trẻ.
  2. Công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu theo quy định.
  3. Công trình được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 01 năm và chưa nhận bất kỳ Giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng.
  4. Tính đến thời điểm xét tặng Giải thưởng, tác giả, tập thể tác giả không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật khoa học và công nghệ năm 2013.

II. CÁC LĨNH VỰC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng được xét tặng cho các công tình khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực sau:

  1. Khoa học Tự nhiên
  2. Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
  3. Khoa học Y, Dược
  4. Khoa học Nông nghiệp
  5. Khoa học Xã hội
  6. Khoa học Nhân văn

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

Đối tượng tham gia Giải thưởng là công trình khoa học và công nghệ của giảng viên, nghiên cứu viên trong các cơ sở giáo dục đại học không quá 35 tuổi (tính tròn theo năm dương lịch) tại thời điểm nộp hồ sơ của năm xét Giải thưởng.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

Hồ sơ tham gia xét tặng giải thưởng của cá nhân đề nghị gửi về Phòng Khoa học và HTQT trước ngày 15 tháng 7 năm 2018 (bản điện tử gửi theo địa chỉ email: phongkh@ued.udn.vn).

Phòng Khoa học và HTQT xin gửi thông báo đến các cá nhân được biết và thực hiện.

Mọi chi tiết xin xem ở tệp đính kèm:Giai_thuong_KHCN_danh_cho_GV__15.7.rar

Trân trọng./.

. . . . .
Loading the player...