08-05-2018 - 10:11

Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHĐN năm 2018

Kính gửi: - Thủ trưởng các đơn vị;

                 - Chủ nhiệm đề tài cấp ĐHĐN năm 2018

Phòng Khoa học và HTQT vừa nhận được công văn số 1493/ĐHĐN-KHCNMT, ngày 03 tháng 5 năm 2018 về việc triển khai nhiệm vụ KHCN năm 2018. Đề nghị các chủ nhiệm đề tài trong danh mục tuyển chọn lập thuyết minh đề tài (mỗi đề tài: 05 bản) và chuẩn bị slide báo cáo trước Hội đồng tuyển chọn (mẫu thuyết minh D05 – Quỹ KHCN và slide báo cáo tại địa chỉ website http://www.udn.vn/bcns/view/398/1328). Thuyết minh gửi về Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN trước ngày 17 tháng 5 năm 2018 (bản điện tử gửi theo email: phongkh@ued.udn.vn để Phòng tập hợp và gửi lên Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN thành lập Hội đồng tuyển chọn thuyết minh đề tài và xét duyệt kinh phí.

Mức kinh phí thực hiện đề tài từ 70 – 100 triệu/đề tài, dự toán kinh phí của đề tài KH&CN cấp ĐHĐN thực hiện theo Quyết định số 03/QĐ-QKHCN ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng Quản lý quỹ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Quỹ phát triển KH&CN ĐHĐN./.

Mọi chi tiết xin xem ở tệp đính kèm: danh_sach_dt.pdf

   Trân trọng./.

. . . . .
Loading the player...