03-09-2019 - 10:10

THÔNG BÁO XÉT KHEN THƯỞNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHCN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐƯỢT 2

Kính gửi: Tất cả Quý Thầy Cô.

Thực hiện công văn số 2643/ĐHĐN-KHCNMT ngày 26/8/2019 của Giám đốc ĐHĐN và Thông báo số 55/TB-SKHCN ngày 01/8/2019 của Giám đốc Sở KHCN thành phố Đà Nẵng về việc nộp hồ sơ xét khen thưởng hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng (đợt 2), Phòng KH&HTQT kính gửi Quý Thầy cô Thông báo và thủ tục hồ sơ xét khen thưởng cấp thành phố.

Kính đề nghị Quý Thầy cô thuộc đối tượng được xét khen thưởng, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và gửi về Phòng KH&HTQT (cô My) để tổng hợp gửi ĐHĐN.

Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 24/10/2019.

Mọi chi tiết xin xem ở tệp đính kèm: Khen_thuong.pdfKHCNMT.pdf

Trân trọng./.

. . . . .
Loading the player...