27-04-2018 - 10:47

Thư mời tham dự Hội thảo tại Trường Roi Et Rajabhat University

Phòng KH & HTQT nhận được thư của Trường Roi Et Rajabhat University, Thái Lan mời tham dự Hội thảo Quốc tế lần thứ 2 về Giáo dục và nghiên cứu công nghệ năm 2018: Cải tiến quan trọng (“2nd International Conference on Education and Technology Research 2018 (ICET II): Critical Innovation” ) được tổ chức vào ngày 26 tháng 7 năm 2018 tại Trường Roi Et Rajabhat University. Mọi thông tin chi tiết xin truy cập website https://icet.reru.ac.th và xem ở thư mời đính kèm invitation_letter.pdf.

Trân trọng

. . . . .
Loading the player...