15-04-2016 - 09:48

Trường Đại học Chung - Ang, Hàn Quốc thông báo chương trình lớp học mùa hè cho sinh viên quốc tế

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN xin gửi đến các bạn sinh viên chương trình lớp học mùa hè cho sinh viên quốc tế của Trường Đại học Chung - Ang, Hàn Quốc .

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN xin gửi đến các bạn sinh viên chương trình lớp học mùa hè cho sinh viên quốc tế  của Trường Đại học Chung - Ang, Hàn Quốc .

. . . . .
Loading the player...