24-12-2018 - 09:03

Tuần Cán bộ quốc tế tại Đại học Khoa học Ứng dụng Frankfurt

Chương trình tuần lễ cán bộ quốc tế với chủ đề “ Đánh giá rủi ro và Quản lý an ninh” (International Staff Week themed "Risk Assessment and Security Management in HIE Mobility" )

Thời gian20/5/ 2019 – 24/5/ 2019 

Địa điển: Frankfurt, Đức

Thông tin chi tiết, xin liên hệ : staffweek@io.fra-uas.de

Hoặc truy cập :  https://www.frankfurt-university.de/en/studies/international-office/  

 https://www.facebook.com/International.Office.FRA.UAS 

/imagess/seoworld/2019_Staff_Week_Flyer_WebG.pdf

. . . . .
Loading the player...