13-11-2018 - 10:26

Về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2019

Phòng KH&HTQT kính gửi đến quý Thầy cô thông báo về việc tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ bào vệ môi trường thực hiện từ năm 2019.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo đến các cán bộ, giảng viên gửi hồ sơ tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường (hồ sơ hướng dẫn theo file đính kèm).

Hồ sơ bản cứng gửi về Phòng Kh&HTQT trước 17h00 ngày 3/12/2018; đồng thời gửi bản mềm (file điện tử theo định dạng pdf các tài liệu của bộ hồ sơ gốc) theo địa chỉ email: phongkh@ued.udn.vn.

Mọi chi tiết xin xem ở tệp đính kèm:  /imagess/seoworld/thongbaonhiemvubaovemoitruong2019.pdf

Trân trọng./.

. . . . .
Loading the player...