Thông báo về việc hoàn thành nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2016

Kính gửi:

– Các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

– Các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng;

– Các chủ nhiệm đề tài cấp Bộ thực hiện năm 2016.

 Để hoàn thành nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ giao thực hiện năm 2016, Đại học Đà Nẵng đề nghị các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc (sau đây gọi chung là đơn vị) thông báo cho các chủ nhiệm đề tài của đơn vị mình thực hiện các nội dung sau đây:

1. Đối với các chủ nhiệm đề tài cấp Bộ năm 2014: Hoàn thành các sản phẩm của đề tài theo thuyết minh được phê duyệt và gửi lại Đại học Đà Nẵng trước ngày 20/12/2016để tiến hành tổ chức nghiệm thu.

2. Đối với các chủ nhiệm đề tài cấp Bộ năm 2015, 2016: Báo cáo tiến độ tình hình thực hiên đề tài theo mẫu gửi kèm (so với thuyết minh được phê duyệt). In 7 bộ hồ sơ minh chứng (các chuyên đề, minh chứng sản phẩm, …) và gửi lại Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Đại học Đà Nẵng trước ngày 15/12/2016để lập hội đồng kiểm tra, đánh giá tiến độ.

Vui lòng xem nội dung công văn trong tập tin đính kèm./.

Các tin khác