22-10-2018 - 08:25

Giới thiệu

1. Những đặc điểm chính:

- Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế (KH&HTQT) được thành lập theo Quyết định số 587/QĐ-TCCB ngày 14/3/2006 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng và Quyết định về công tác tổ chức cán bộ số 116/QĐ-HC của Hiệu trưởng Trường ĐHSP-ĐHĐN ngày 12/6/2006 với tên gọi ban đầu là Phòng Khoa học, Sau đại học và Hợp tác Quốc tế. Phòng được đổi tên thành Phòng KH&HTQT theo Quyết định số 6649/QĐ-ĐHĐN ngày 12 /11/2014 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

2Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế  thực hiện nhiệm vụ của Lãnh đạo phân công, tham mưu Ban Giám hiệu các mảng công việc sau: quản lý hoạt động khoa học, quản lý lưu học sinh, hợp tác quốc tế, sở hữu trí tuệ, triển lãm, KHCN, Tạp chí Khoa học.

. . . . .

. . . . .
Loading the player...