Nghiên cứu Khoa học, Văn bản Hướng dẫn

Quyết định phê duyệt Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường Đại học Sư phạm

Căn cứ vào quyết định số 1376/QĐ-KH ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế xin thông báo Quy định về việc Phê duyệt Quy định  về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường Đại học Sư phạm.

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Mẫu Phiếu đăng ký biên soạn giáo trình

Mẫu đăng ký biên soạn giáo trình: download tại đây

Biểu mẫu văn bản 2011

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Sổ tay biên tập

– Cầu Bươu, Cầu Dền, Cầu Giấy,…
– Bến Cát, Bến Dược, Bến Đục, Bến Nghé, Bến Ngự, Bến Thủy,…
– Cửa Hội, Cửa Lò, Cửa Ông, Cửa Tùng, Cửa Việt, …
– Vàm Cỏ, Vũng Rô, Vũng Tàu,…
– Đèo Cả, Đèo Khế, Đèo Nai, Đèo Ngang,…
– Bải Cháy, Hòn Mê, Mũi Cà Mau,…