Nghiên cứu Khoa học, Thông báo

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm 2018

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm 2018

Phòng Khoa học & HTQT, Trường Đại học Sư phạm xin Thông báo về việc xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm 2018 gồm các nhiệm vụ sau:

Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi

Phòng Khoa học & HTQT, Trường Đại học Sư phạm xin thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi.

Thông báo về vệc đăng ký bổ sung thực hiện đề tài KHCN cấp Trường ĐHSP năm 2017

Căn cứ Thông báo số 806/TB-ĐHSP ngày 02/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN về việc đăng ký thực hiện đề tài cấp Trường năm 2017, Nhà trường thông báo đến các đơn vị đăng ký bổ sung thực hiện đề tài KHCN cấp Trường ĐHSP năm 2017 như sau:

Thông báo về việc hoàn thành nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2016

Kính gửi:

– Các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

– Các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng;

– Các chủ nhiệm đề tài cấp Bộ thực hiện năm 2016.

Thông báo Về việc đăng ký đề tài KH&CN cấp Đại học Đà Nẵng năm 2017

Thực hiện công văn số 6600/ĐHĐN-KHCNMT ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2017, Nhà trường thông báo cho các giảng viên, cán bộ về việc đăng ký thực hiện như sau:

1. Các đơn vị lập bảng tổng hợp danh mục và phiếu đề xuất (theo mẫu đính kèm) có xác nhận của thủ trưởng đơn vị và gửi về Phòng KH&HTQT trước ngày 8/12/2016.

File điện tử gửi về địa chỉ email: pthmy@ued.udn.vn

Thông báo về việc cung cấp thông tin khoa học năm 2016

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị.

Thực hiện công văn số 6350/ĐHĐN-KHCNMT ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc gửi nội dung niên giám KH&CN năm 2016, nhằm đánh giá và điều chỉnh kế hoạch hoạt động KH&CN, công bố niên giám KH&CN định kỳ hằng năm, Nhà trường yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện cung cấp thông tin KH&CN năm 2016 theo các biểu mẫu đính kèm.

Thông báo Về việc đăng ký thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường ĐHSP năm 2017

Thực hiện kế hoạch hoạt động KHCN thường niên của Trường ĐHSP – ĐHĐN, Nhà trường thông báo đến các đơn vị về việc đăng ký thực hiện đề tài KHCN cấp Trường ĐHSP năm 2017 như sau:

Thông báo Về việc nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường Đại học Sư phạm năm 2016

Căn cứ kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ năm 2016 của Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN;

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường ĐHSP năm 2016, Phòng KH&HTQT thông báo đến các chủ nhiệm đề tài một số nội dung sau:

Thông báo về việc tham gia buổi tọa đàm xây dựng chương trình KHCN cấp ĐHĐN năm 2016

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế xin thông báo về việc tham gia buổi tọa đàm xây dựng chương trình KHCN cấp ĐHĐN năm 2016.

Thời gian: 8 giờ, ngày 14 tháng 10 năm 2016

Địa điểm: Đại học Đà Nẵng

Nội dung chi tiết xin xem ở tệp đính kèm.

 

Thông báo danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2016

Thực hiện Quyết địn số 3062/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp  Bộ thực hiện năm 2016 từ nuồn kinh phí của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), ĐHĐN thông báo kết quả như sau: