01-02-2021 - 09:20

Đề xuất nhiệm vụ KHCN tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhận được Thông báo số 1640/TB-SKHCN ngày 22/12/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh của tỉnh Quảng Ngãi thực hiện năm 2022 (chi tiết trong công văn gửi kèm).  

ĐHĐN đề nghị các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN (sau đây gọi chung là đơn vị) thông báo đến các cán bộ, giảng viên của đơn vị mình đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN trên (mẫu phiếu đề xuất gửi kèm theo C). 

Các đơn vị tổng hợp các phiếu đề xuất của đơn vị mình và gửi về ĐHĐN qua Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường trước ngày 14/5/2021, bản điện tử phiếu đề xuất nhiệm vụ trên đến địa chỉ email: bankhcnmt@ac.udn.vn

Mọi chi tiết xin xem ở tệp đính kèm: tb-skhcn_1611124546.pdf de_xuat_nhiem_vu_KHCN_tinh_Quang_Ngai.pdf Mau_phieu_de_xuat.doc

Trân trọng./.

. . . . .
Loading the player...