30-12-2010 - 10:25

Mẫu văn bản KHCN

I. ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

I. ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ

Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

STT Mẫu Tên tài liệu
1 PLI-Mẫu 1 Đề xuất đề tài KHCN cấp Bộ
2 PLI-Mẫu 4 Thuyết minh đề tài KHCN cấp Bộ
3 PLI-Mẫu 5 Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ
4 PLI-Mẫu 8 Bổ sung thuyết minh đề tài KHCN cấp Bộ
5 PLI-Mẫu 9 Báo cáo tình hình thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ
6 PLI-Mẫu 11 Thông tin kết quả nghiên cứu
7 PLI-Mẫu 12 Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Anh (Information on research results)
8 PLI-Mẫu 15 Danh sách giới thiệu thành viên hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ
9 PLII Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt
10 PLII-Mẫu 1 Bìa báo báo
11 PLII-Mẫu 2 Phụ bìa báo báo

II. ĐỀ TÀI KHCN CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

STT Mẫu Tên tài liệu
1 Mẫu D01 Đề xuất đề tài KHCN cấp Đại học Đà Nẵng
2 Mẫu D05 Thuyết minh đề tài KHCN cấp Đại học Đà Nẵng
3 Mẫu D05 (Quỹ KHCN) Thuyết minh đề tài KHCN cấp Đại học Đà Nẵng (Quỹ KHCN)
4 Mẫu D09 Bổ sung thuyết minh đề tài KHCN cấp Đại học Đà Nẵng
5 Mẫu D10 Báo cáo tình hình thực hiện đề tài KHCN cấp Đại học Đà Nẵng
6 Mẫu D12 Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KHCN cấp ĐHĐN
7 Mẫu D13 Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KHCN cấp ĐHĐN bằng tiếng Anh
8 Mẫu D14 (Quỹ KHCN)  Đề nghị nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Đại học Đà Nẵng
9 Mẫu Slide Mẫu slide báo cáo thuyết minh 

 

. . . . .
Loading the player...